• Zasady udostępniania Białowieskiego Parku Narodowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii

  Białowieski Park Narodowy wprowadza od 3 kwietnia 2020 r. do odwołania zakaz wstępu na cały obszar Parku, tj.:

  • na obszary terenowe:

      - Park Pałacowy,

     - Obręb Ochronny Rezerwat,

  • do obiektów turystycznych:

      - Muzeum Przyrodniczo-Leśne,
      - Punkt Informacji Turystycznej,
      - Rezerwat Pokazowy Żubrów.

  Decyzja ta wynika z realizacji zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 566), a w szczególności:

  - zapisów § 5, który zakazuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym
    obszarze.
  - zapisów § 17, który zakazuje korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni,
    m. in. parków.

  Wyjątek stanowi:

  1) wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych;
  2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą, także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  3) wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  4) sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

  Białowieski Park Narodowy,
  3 kwietnia 2020 r.